MBRS Group publicerar proforma för helår 2021

  • MBRS Group växer från 12 MSEK nettoomsättning 2020 till 608 MSEK för helåret inklusive proforma Best of Brands Group.

 

 

Proformaredovisning

Den 10 januari 2022 förvärvade MBRS Group Best of Brands Europe AB med tillhörande dotterbolag. Bolaget består efter de genomförda förvärven av den befintliga verksamheten i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (uät MBRS Group AB), den befintliga verksamheten i Odd Molly Sverige AB (vilken förvärvades den 1 juli 2021) samt verksamheten i Best of Brands Group (BoBG) som innefattar Best of Brands Europe AB tillsammans med dotterbolagen Campadre Scandinavia AB, Best of Brands Scandinavia AB och Klädbutiken för Märkesvaror i Sickla AB. För det förvärvade dotterbolaget Odd Molly Sverige AB:s dotterbolag, Used By International AB, där inkråmet sålts, planeras en likvidation av den legala enheten under 2022. Förvärvet av Best of Brands Europe AB tillsammans med dotterbolag bedöms ha en väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Ändamålet med den konsoliderade proformaredovisningen är att redovisa den hypotetiska påverkan som förvärven av Best of Brands Europe AB tillsammans med dotterbolag skulle haft på Bolagets konsoliderade resultaträkning för räkenskapsperioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 om förvärven hade tillträtts den 1 januari 2021 och balansräkningen per den 31 december 2021 om förvärven hade tillträtts samma dag.

Den presenterade finansiella proforma resultat- och balansräkningen baseras på de oreviderade delårsrapporterna i Bolaget och det oreviderade interna delårsbokslutet i BoBG för perioden januari till december 2021. Bolaget och BoBG:s resultat och balansräkningar har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 9 kap) samt (1995:1554), och följer Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

 

Proforma resultaträkning för delårsperioden januari december 2021

 

 

 

 

Förvärvad
verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i TSEK

MBRS Group

 

Best of Brands Group

 

Övriga proforma-justeringar

 

Not

 

Proformajusteringar, avyttrad verksamhet

 

Summa proforma

 

oredviderad

 

oreviderad

 

 

 

 

 

oreviderad

 

 

Nettoomsättning

235 595

 

368 658

 

3 826

 

A

 

-353

 

607 726

Aktiverat arbete för egen räkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

1 820

 

261

 

 

 

 

 

0

 

2 081

Summa

237 415

 

368 920

 

3 826

 

 

 

-353

 

609 807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

-85 018

 

-234 864

 

-2 853

 

B

 

0

 

-322 735

Övriga externa kostnader

-119 838

 

-119 390

 

-3 153

 

C

 

1 717

 

-240 664

Personalkostnader

-48 551

 

-52 719

 

-3 192

 

D

 

2 455

 

-102 007

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-3 218

 

-6 006

 

 

 

E

 

1 105

 

-8 119

Avskrivningar goodwill

-25 118

 

-962

 

1 491

 

F

 

11 958

 

-12 631

Övriga rörelsekostnader

-4 219

 

 

 

 

 

G

 

4 416

 

197

Summa rörelsens kostnader

-285 963

 

-413 941

 

-7 707

 

 

 

21 652

 

-685 959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

-48 548

 

-45 021

 

-3 881

 

 

 

21 298

 

-76 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

-799

 

-4 133

 

-92

 

H

 

3

 

-5 021

Summa finansiella poster

-799

 

-4 133

 

-92

 

 

 

3

 

-5 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-49 346

 

-49 153

 

-3 973

 

 

 

21 301

 

-81 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

-49 346

 

-49 153

 

-3 973

 

 

 

21 301

 

-81 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatt

433

 

-10 128

 

10 128

 

I

 

0

 

433

Årets resultat

-48 913

 

-59 281

 

6 154

 

 

 

21 301

 

-80 739

 

A)     Nettoomsättningen representerar försäljning av varor till kund och avser försäljning av varor som redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I branschen är intäkterna normalt starkast under det sista kvartalet på ett kalenderår. Justering om 3 826 TSEK relaterar till att i Bolagets Q4-rapport har intäkter för perioden juli-december i MBRS Group AB tagits upp och justering har nu gjorts för att även spegla januari-junis intäkter i Bolaget. Vidare har justering gjorts för intäkter om -353 TSEK i Used By International AB för perioden januari-mars 2021 då Bolagets Q4-rapport enbart inkluderat intäkter från förvärvet den 31 mars 2021.

B)     Handelsvaror justeras med -2 853 TSEK för att spegla hela perioden. I Bolagets Q4-rapport har kostnader för perioden juli-december i MBRS Group AB tagits upp och justering har nu gjorts för att även spegla januari-junis kostnader i Bolaget.

C)     Övriga externa kostnader justeras med -3 153 TSEK för att spegla hela perioden. I Bolagets Q4-rapport har kostnader för perioden juli-december i MBRS Group AB tagits upp och justering har nu gjorts för att även spegla januari-junis kostnader i Bolaget. Vidare har justering gjorts för kostnader om 1 717 TSEK i Used By International AB för perioden januari-mars 2021 då Bolagets Q4-rapport enbart inkluderat kostnader från förvärvet den 31 mars 2021.

D)     Personalkostnader justeras med -3 192 TSEK för att spegla hela perioden. I Bolagets Q4-rapport har kostnader för perioden juli-december i MBRS Group AB tagits upp och justering har nu gjorts för att även spegla januari-junis kostnader i Bolaget. Vidare har justering gjorts för kostnader om 2 455 TSEK i Used By International AB för perioden januari-mars 2021 då Bolagets Q4-rapport enbart inkluderat kostnader från förvärvet den 31 mars 2021.

E)      Avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten är baserad på en period om sju år, där avskrivningar sker linjärt över nyttjandeperioden. Avskrivning på inventarier, verktyg och installationer görs på en period om tre till fem år beroende på utrustningens beräknade livslängd.

F)      MBRS Groups goodwillavskrivning justeras med 1 491 TSEK i Q4-rapport 2021, samt Used By International AB:s goodwillavskrivning om 11 958 TSEK har reverserats.

G)     Eftersom Bolaget har beslutat att avveckla verksamheten i Used By International AB så har bolagets påverkan på resultaträkningen reverserats. Vidare har inkråmet sålts och realisationsresultatet om försäljningen (som om att den hade skett 31 december 2021) påverkar ”Övriga rörelsekostnader” med 4 416 TSEK.

H)     Räntekostnader justeras med -92 TSEK för att spegla hela perioden. I Bolagets Q4-rapport har kostnader för perioden juli-december i MBRS Group AB tagits upp och justering har nu gjorts för att även spegla januari-junis kostnader i Bolaget. Vidare har justering gjorts för kostnader i Used By International AB för perioden januari-mars 2021 då Bolagets Q4-rapport enbart inkluderat kostnader från förvärvet den 31 mars 2021.

I)        Inkomstskatt justeras med 10 128 TSEK för att spegla den underliggande affären. Beloppet härrör en tidigare balansförd skattefordran i BoBG som återförs iom förvärvet.

 

Proforma balansräkning per 31 december 2021

 

 

 

 

Förvärvad
verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i TSEK

MBRS Group

 

Best of Brands Group;

 

Övriga proforma-justeringar

 

Not

 

Proformajusteringar, avyttrad verksamhet

 

Not

 

Summa proforma

 

oreviderad

 

oreviderad

 

 

 

 

 

oreviderad

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

                                           -  

 

30 375

 

 

 

A

 

 

 

H

 

30 375

Övriga immateriella anläggningstillgångar

                       5 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill

                 118 802

 

7 720

 

-60 298

 

B

 

 

 

 

 

66 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

                                        741

 

3 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 981

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga långfristiga fordringar

                     1 447

 

368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 815

Summa anläggningstillgångar

                    126 516

 

41 703

 

-60 298

 

 

 

0

 

 

 

107 922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

                    50 394

 

56 054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 448

Förskott till leverantörer

                       2 363

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 363

Kundfordringar

            15 126

 

5 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 994

Kortfristiga fordringar

                         9 768

 

10 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 778

Kortfristiga fordringar

77 652

 

71 932

 

0

 

 

 

0

 

 

 

149 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel

                      8 827

 

6 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

                      86 479

 

78 823

 

0

 

 

 

0

 

 

 

165 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

             212 995

 

120 527

 

-60 298

 

 

 

0

 

 

 

273 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEK'000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

1 625

 

294

 

-294

 

C

 

 

 

 

 

1 625

Övrigt tillskjutet kapital

 188 555

 

188 143

 

-73 164

 

D

 

 

 

 

 

303 534

Balanserat resultat inklusive årets resultat

35 978)

 

-232 290

 

10 660

 

E

 

 

 

H

 

-257 608

Summa eget kapital

154 222

 

-43 854

 

-62 798

 

 

 

0

 

 

 

47 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

                       1 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 231

Övriga långfristiga skulder

                     2 332

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 332

Summa långfristiga skulder

                          3 563

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

3 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristig kredit

                         10 751

 

61 047

 

 

 

F

 

 

 

 

 

71 797

Förskott från kund

                                           -  

 

5 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 380

Leverantörsskulder

                       20 834

 

31 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 974

Aktuella skatteskulder

                                        249

 

-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Övriga skulder

                    11 321

 

29 347

 

2 500

 

G

 

 

 

 

 

43 168

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                       12 056

 

37 701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 757

Summa kortfristiga skulder

                    55 210

 

164 381

 

2 500

 

 

 

0

 

 

 

222 091

Summa eget kapital och skulder

                   212 995

 

120 527

 

-60 298

 

 

 

0

 

 

 

273 224

 

 

A)     Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete hänförs i huvudsak till utveckling av plattform och mjukvara som används för onlineverksamheten i Campadre, Members och Best of Brands. Balanserade utgifter skrivs av linjärt över en sjuårsperiod.

B)     Goodwill proformajustering avser goodwill som uppstått vid det omvända förvärvet om -60 298 TSEK. Den tidigare goodwillposten i MBRS Group elimineras därmed. Goodwill uppstår vid förvärvstillfället och påverkar därefter det finansiella resultat under avskrivningsperioden om fem år. MBRS Groups goodwillpost som uppstod vid förvärvet av Odd Molly Sverige AB med dotterbolag och som presenteras i befintlig verksamhet elimineras vid förvärvet av BoBG. Däremot har BoBG en goodwillpost relaterat till förvärvet av Best of Brands konkursbo om 8,0 MSEK vilken skrivs av på tio år.

C)     Aktiekapital proformajusteras med BoBG:s aktiekapital -294 TSEK, resultat om 1 625 representerar koncernmoderns aktiekapital.

D)     Övrigt tillskjutet kapital justeras med -73 164 TSEK, justeringen avser effekt av det omvända förvärvet, vilket är justering om goodwill 78 420 TSEK, samt BoBG:s aktiekapital om 294 TSEK.

E)      Balanserat resultat proformajustering om 10 660 TSEK relaterar till MBRS Groups förvärvskostnad om 2 500 TSEK och skillnaden i goodwillavskrivning.

F)      Kortfristig kredit härrör sammanlagt tre checkkrediter som förnyas regelbundet och där kreditgivare godkänt förlängning av checkkrediter till åtminstone 30 juni 2022. Checkkrediterna har ett totalt beviljat belopp om 71 797 TSEK. BoBG har företagsinteckningar om 79,9 miljoner SEK och 27,1 miljoner SEK i borgensåtagande från Best of Brands Europe AB.

G)     Övriga skulder proformajustering om 2 500 TSEK avseende beräknade kostnader i samband med förvärvet.

H)     Eftersom inkråmet i Used By International AB har sålts har tillgångarna och skulderna som ingått i försäljningen justerats och inkluderas därför ej i proforman.

 

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

 

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

 

MBRS Group AB

Hornbruksgatan 23b,

117 34 Stockholm

www.mbrs-group.com

 

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08:25 CET.

 

FINANSIELL KALENDER

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.mbrsgroup.com

 

  • Årsredovisning publiceras: 29 april 2022
  • Delårsrapport jan - mar 2022: 27 maj 2022
  • Årsstämma 2022: 23 maj 2022

 

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MBRS i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.