MBRS Publicerar bokslutskommuniké 2021

Finansiell summering av Q4 samt 2021

OKTOBER – DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 54,4 MSEK (0,5)
 • Normaliserad EBITDA uppgick till -5,2 MSEK*
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till –28,7 MSEK (21,8).
 • Periodens resultat uppgick till -28,7 MSEK (21,3).
 • Resultat per aktie var -1,94 SEK (3,12) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -9,4 (0,0)
 • Likvida medel uppgick till 8,8 MSEK (0,1) vid periodens slut.
 • Antal aktier utestående vid periodens slut var 14 772 759 aktier, antal aktier var oförändrat i perioden. Antal teckningsoptioner var 976 667, oförändrat i perioden.
JANUARI – DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 235,6 MSEK (3,0)
 • Normaliserad EBITDA uppgick till -12,0 MSEK*
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till –48,5 MSEK (23,8).
 • Periodens resultat uppgick till -48,9 MSEK (23,3).
 • Resultat per aktie var -3,31 SEK (3,33) före och -3,11 SEK (2,92) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till -26,6 MSEK (0,4).
 • Antal aktier utestående vid årets början var 7 000 341 respektive 14 772 759 aktier vid årets slut. Antal teckningsoptioner var 976 667, oförändrat under 2021.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning utgår för 2021.

*Normaliserat EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar justerat för intäkter och kostnader relaterat till inkråmsförsäljningen av Used By.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020. Observera att jämförelsetalen för tidigare perioder avser Odd Molly Sverige AB till följd av att det genomförda förvärvet av Odd Molly som anses vara ett omvänt förvärv i koncernredovisningen, och att Odd Mollys jämförelsetal därmed används.

Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 1 juli 2021 genom att We aRe SpinDye AB (WRSD) AB (Publ) genom en kvitteringsemission förvärvade samtliga aktier i Odd Molly Sverige AB (Odd Molly).

Redovisningsmässigt ses WRSDs förvärv av Odd Molly som ett omvänt förvärv där Odd Molly förvärvade WRSD. Koncernsiffrorna i denna rapport är hänförliga till Odd Molly (med dotterbolaget Used By International AB) för perioden 2021-01-01--2021-12-31. Koncernsiffror för samtliga jämförelseperioder avser endast Odd Molly. För moderbolaget WRSD redovisas utfall för perioden 2021-01-01 -- 2021-12-31 samt de jämförelsetal som tidigare redovisats för detta bolag.

För affärsområde Brands vilket utgörs av Odd Molly Sverige AB summerar vi:

 • Odd Molly ökade försäljning med 93% i Q4.
 • Odd Molly ökar omsättning med 28% till 233 MSEK för helåret.
 • Odd Molly förbättrar rörelseresultat med 27 MSEK för helåret
 • Odd Molly omsätter 82% via digitala kanaler 2021.

MBRS Gruppen består efter det omvända förvärvet av Best of Brands i början av detta år av varumärkena Best of Brands, Campadre, Members.com, Odd Molly, Hunkydory och We aRe Spin Dye. Med detta skapas en ledande nordisk e-handelkoncern inom lifestyle-segmenten mode, hem och skönhet. Den nya gruppen omsätter 82% via digitala kanaler år 2021. För januari 2022 vilket är den nya gruppens första månad tillsammans ser vi en omsättningsökning med 34% för jämförbara enheter gentemot föregående år samtidigt som vi nådde en positiv EBITDA för gruppen.

MBRS Group är nu verksam inom nedan affärsområden:

Distribution platforms                                            Brands                                            Fashion tech

Campadre                                                                   Odd Molly                                        We aRe Spin Dye

Members.com                                                            Hunkydory

Best of Brands

" Framöver ligger fokus för gruppen på lönsam tillväxt. Inom vårt affärsområde Brands har vi ett starkt momentum och kommer fortsätta på inslagen bana. Inom affärsområde Distribution Platforms har vi under det senaste halvåret drivit ett kostnadsbesparingsprogram och på bakändan av framför allt smartare sourcing av varor och utveckling av machine learning och automation minskat personalstyrkan med cirka 20 procent. På gruppnivå har vi identifierat ett antal operationella synergier som vi avser att leverera på under året. Därtill har vi naturligtvis nyttan av att vara en vertikalt integrerad e-handlare med egna varumärken och egna distributionsplattformar vilket möjliggör höga marginaler för våra egna produkter som säljs i egna kanaler. Parallellt med fokus på den organiska utvecklingen kommer vi fortsatt arbeta strategiskt med att identifiera ytterligare förvärvsmöjligheter.

Niclas Ekdahl, Koncern VD MBRS Group

I detta pressmeddelande och i bifogad Bokslutskommuniké inkluderas siffror för de delar av MBRS Group som ingick i koncernen per den sista december 2021 vilket innebär att siffror för det i januari 2022 förvärvade bolaget Best of Brands Group inte är inkluderat. Bolaget kommer idag även publicera en proforma över koncernen per den sista december där samtliga nu ingående delar inkluderas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Anna Lönnerstedt utses till ny VD för Odd Molly.
 • Gustaf Öhrn, Anna Öhlin och Per Törnberg väljs till nya styrelseledamöter i MBRS Group.
 • WRSD och Kappahl ingår samarbetsavtal.
 • WRSD och Björn Borg ingår samarbetsavtal.
 • MBRS Group avvecklar Used By.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • We aRe Spin Dye namnändrar till MBRS Group.
 • Niclas Ekdahl utses till ny VD i MBRS Group.
 • MBRS Group fullföljer förvärvet av Best of Brands Group iom det är antal aktier utestående per rapporteringsdatum 36 931 898 aktier, antalet teckningsoptioner är oförändrat.
 • MBRS Group tar upp bryggfinansiering om 15 MSEK inför den planerade företrädesemissionen.
 • MBRS Group offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie to1.
 • MBRS Group har beslutat om att genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission om ca. 50 MSEK.
 • MBRS Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

MBRS Group AB

Hornbruksgatan 23b,

117 34 Stockholm

www.mbrs-group.com

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MBRS i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.