WRSD beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning i samband med förvärvet av Odd Molly Sverige AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 oktober 2020, och som ett led i det tidigare kommunicerade förvärvet av samtliga aktier i Odd Molly Sverige AB (”OMS”) med dotterbolag från Odd Molly International AB (”OM”) som offentliggjordes genom pressmeddelande den 26 mars 2021, fattat beslut om riktad nyemission till OM av högst 7 769 718 aktier till en teckningskurs om 21,32 kronor per aktie, baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs under perioden 12 mars 2021 – 25 mars 2021, och enligt ingånget förvärvsavtal (den ”Riktade Nyemissionen”). Total teckningslikvid uppgår således till 165 650 388 kronor och betalning för de nyemitterade aktierna avses därefter erläggas genom kvittning av fordran i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Sådan kvittning i efterhand avses ske på tillträdesdagen för förvärvet av OMS vilken, enligt tidigare pressmeddelande, är bestämd till den 1 juli 2021.

Den Riktade Nyemissionen kommer vid full teckning medföra en ökning av antal aktier i Bolaget med högst 7 769 718 och en ökning av aktiekapitalet i Bolaget med högst 854 668,98 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 7 003 041 till 14 772 759 och en ökning av aktiekapitalet från 770 334,51 kronor till 1 625 003,49 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 52,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

De huvudsakliga villkoren för den Riktade Nyemissionen följer enligt nedan:

Antal aktier

Ökning av aktiekapitalet ska kunna ske genom emission av högst 7 769 718 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 854 668,98 kronor.

Teckningskurs

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 21,32 kronor per aktie, varav kvotvärde per aktie uppgår till 0,11 kronor. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras Bolaget genom avsättning till Bolagets fria överkursfond.

Teckningskursen har fastställts genom tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 12 mars 2021 till och med 25 mars 2021.

Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma OM. Motivet för emissionen och anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att genomföra förvärvet av OMS, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget den 26 mars 2021, och styrelsen bedömer att den Riktade Nyemissionen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.

Teckning och teckningstid

Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista från och med dagen för styrelsens beslut till och med den 1 juli 2021, vilket är fastställt tillträdesdatum för förvärvet av OMS.

Betalning och betalningstid

Betalning för de nyemitterade aktierna avses ske genom kvittning av fordran i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. OM:s fordran mot Bolaget med anledning av förvärvet av OMS utgör 165 650 388 kronor och avses kvittas i sin helhet.

 

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), andreas@spindye.com, +46 736 79 14 75

 

Kort om WRSD

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.