Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i MBRS Group AB

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 150 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 300 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Christian Rasmussen, Anna E Öhlin, Christina Tillman och Per Törnberg som styrelseledamöter och till ny styrelseledamot tillika styrelseordförande i Bolaget välja Claes Jonson. Noterades att de tidigare styrelseledamöterna Gustaf Öhrn och Johan Mark inför årsstämman meddelat att de avböjt omval.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för uppdraget.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att anta riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som motsvarar 20 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För ytterligare Information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och distributionsplattformen Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefon: +46 (0) 8 503 015 50.