RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning för 2022

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande grund för uttalanden

I samband med konkursen (av Best of brands-bolagen) har de konkursförsatta bolagens bokföringsmaterial överlämnats till konkursförvaltaren och enligt denne ska detta material ha destruerats, vilket fått till följd att vi i samband med revisionen inte har fått tillgång till fullständig räkenskapsinformation avseende koncernens redovisade intäkter och kostnadsmassa. På grund därav har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna verifiera en väsentlig andel av koncernens intäkter och kostnader. Därmed har det inte heller varit möjligt att verifiera koncernens redovisade resultat.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för MBRS Group AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bolagets kommentar

Revisorns uttalande rörande omständigheterna från konkursen i Best of Brands-bolagen grundar sig i det beklagliga faktum att Best of Brands bokföring destruerats under konkursförfarandet. Någon information från konkursförvaltaren att så skett har inte heller erhållits, förrän bristen uppmärksammades under revisionsprocessen. Åtgärden har föranlett vår revisor att behöva kommentera bristen på bokföringsunderlag på det sätt som framgår av revisionsberättelsen.Oaktat detta rekommenderar revisorn att stämman disponerar vinsten enligt förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsredovisningen bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande och distribueras per post till aktieägare som begär detta.

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.