MBRS Group dotterbolag Odd Molly ansöker om rekonstruktion

Under det tredje kvartalets inledande månader har bolagets försäljning minskat kraftigt. Samtidigt ökar stora delar av bolagets rörelsekostnader, i synnerhet valutaeffekter som påverkar bolagets kostnader för inköp och även prishöjningar inom transportrelaterade tjänster. Bolaget har stora utmaningar i att snabbt anpassa kostnadsstrukturen till den nya marknadssituationen. 

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har styrelsen i MBRS Group AB idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för dotterbolaget Odd Molly Sverige AB vid Stockholms tingsrätt. Övriga bolag i koncernen, inklusive det noterade moderbolaget MBRS Group AB, är inte föremål för rekonstruktion.

För att lösa Odd Mollys ekonomiska problem ska i huvudsak följande åtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

  • Reducering av kostnader, delvis i form av minskning av bolagets personalstyrka
  • En ny affärsplan som ändrar fokus från omsättningsmål till resultatmål 
  • Översyn av samtliga väsentliga avtal, i syfte att sänka fasta kostnader och öka flexibiliteten framöver
  • En omstöpning av design och varumärke

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, eventuellt innefattande ett ackord, med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att verksamheten återfår en stabil lönsamhet, trots dessa snabba marknadsförändringar. Bolaget bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

MBRS Group AB har föreslagit advokat Linda Schenholm från Advokatfirman Carler som rekonstruktör.

Delårsrapport för tredje kvartalet för MBRS Group AB offentliggörs den 25 november 2022.

För vidare information, vänligen kontakta

Claes Jonson, ordförande MBRS Group AB, 0705-812549

Andreas Andrén, VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50