Media & press

Pressreleaser:

MBRS Group meddelar sista dag för handel

Regulatory pressrelease

Styrelsen för MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller ”MBRS”), ansökte igår 21 december 2023 om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”). Mot bakgrund av styrelsen i MBRS Groups ansökan om avnotering har Marknadsplatsen beslutat att sista dag för handel skall vara den 27 december 2023. För mer information hänvisas…

Läs mer

MBRS Group ansöker om avnotering från NGM Nordic SME

Regulatory pressrelease

Styrelsen för MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller ”MBRS”), har idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”). Styrelsen för MBRS har, i enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande offentliggjort den 21 december 2023, idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Marknadsplatsen mot bakgrunden av att…

Läs mer

MBRS Groups kommuniké från extra bolagsstämma den 21 december 2023, fullföljer avyttringen av Odd Molly Sverige AB samt meddelar avsikt att ansöka om avnotering och verka för frivillig likvidation

Regulatory pressrelease

Vid extra bolagsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller "MBRS"), som ägde rum idag den 21 december 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. MBRS har idag även fullföljt avyttringen av samtliga aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Dotterbolaget”). Avyttring av Odd Molly Sverige AB Stämman beslutade, i enlighet med…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 21 december 2023 kl. 09.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Läs mer

MBRS Group ingår villkorat avtal om försäljning av dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, undersöker strategiska alternativ för framtiden, föreslår beslut om extra utdelning

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) har idag ingått villkorat avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly”) till en utländsk aktör för en köpeskilling motsvarande 1 MSEK. Avtalet är bl.a. villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i MBRS och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Styrelsen arbetar fortsatt med…

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Regulatory pressrelease

JULI – SEPTEMBER 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 67,7 MSEK (64,5). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 13,3 MSEK (-15,0). · Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-15,8). · Resultat per aktie var 0,30 SEK (-0,37) före utspädning och 0,30 SEK (-0,37) efter utspädning. · Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,3…

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Odd Mollys utträde ur rekonstruktion vinner laga kraft

Regulatory pressrelease

Stockholms tingsrätt har idag meddelat att beslutet om utträde ur rekonstruktion har vunnit laga kraft. Rekonstruktionens syfte har uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten. ”Bolaget har genomgått en stor förändring där kostnadskostymen har minskats drastiskt, det har varit tuffa men nödvändiga beslut för att säkerställa att bolaget kan…

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023. JANUARI – MARS 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 52,0 MSEK (138,0) · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6,2 MSEK (-26,6). · Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-28,2).Resultat per aktie var -0,14 SEK (-0,90) före utspädning och -0,14 (-0,88) efter utspädning. · Kassaflödet från…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2023 i MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. · Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. · Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet…

Läs mer

Stockholms tingsrätt fastställer rekonstruktionsplan för MBRS Groups dotterbolag Odd Molly

Regulatory pressrelease

Stockholms tingsrätt har idag fastställt den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Odd Molly Sverige AB erbjudit sina fordringsägare. Det innebär att företaget inom kort förväntas utträda ur rekonstruktionen.

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma i MBRS group

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), har den 27 april 2023 kallats till årsstämma i Bolaget torsdagen den 25 maj 2023 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Läs mer

RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

RÄTTELSE: Det tidigare utskicket saknade revisionsberättelse som bilaga i tillägg till årsredovisningen. MBRS Group AB har idag, torsdag den 4 maj 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats, www.mbrs-group.com.

Läs mer

MBRS Group AB publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB har idag, torsdag den 4 maj 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats, www.mbrs-group.com. Årsredovisningen bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande och distribueras per post till aktieägare som begär detta. För ytterligare information kontakta Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB [email protected] +46 (0)73 679 14 75 Om…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 maj 2023 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd…

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly får beslut om fortsatt rekonstruktion

Regulatory pressrelease

Stockholms tingsrätt har beslutat att MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Mollys pågående företagsrekonstruktion får fortsätta under ytterligare tre månader dvs. till och med den 25 juli 2023. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s…

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly erhåller beslut om planförhandling

Regulatory pressrelease

Stockholms tingsrätt har idag beslutat om planförhandling för MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB. Datum för planförhandling är fastställt till den 15 maj. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen…

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly har ansökt om planförhandling

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB har idag lämnat in en ansökan om planförhandling till Stockholms tingsrätt. I samband med detta har bolaget även ansökt om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen.  För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén,  tf VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ)…

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför utskick av rekonstruktionsplan

Regulatory pressrelease

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB fått företagsrekonstruktionen förlängd till och med 24 april 2023 genom beslut av Stockholms tingsrätt den 31 januari 2023. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer en rekonstruktionsplan med förslag till skuldnedskrivning att skickas ut till bolagets fordringsägare. I rekonstruktionsplanen skall Odd Molly Sverige AB presentera bolagets…

Läs mer

MBRS Group publicerar bokslutskommuniké för 2022

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar bokslutskommuniké för 2022.

Läs mer

Valberedning utsedd i MBRS Group inför årsstämma 2023

Regulatory pressrelease

Styrelseordföranden i MBRS Group AB (”Bolaget” eller ”MBRS”) har sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023 där Bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen i enlighet med de riktlinjer som antogs vid föregående årsstämma.

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly får beslut om fortsatt rekonstruktion

Regulatory pressrelease

Stockholms tingsrätt har beslutat att MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Mollys pågående företagsrekonstruktion får fortsätta under ytterligare tre månader. För vidare information, vänligen kontakta Andreas Andrén, VD MBRS Group AB 0736-791475 Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande…

Läs mer

MBRS Group avyttrar Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS”) avyttrar det helägda Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye (”WRSD”) till Agenture Apparel. Sedan start har bolaget haft kommersiella framgångar genom samarbeten med världsledande modeaktörer, men intresset att investera i hållbara processer har klingat av i takt med att den makroekonomiska utvecklingen har försämrats. Agenture Apparel är en mångårig leverantör till WRSD…

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

JULI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (81,4). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -15,0 MSEK (-16,0). · Periodens resultat uppgick till -15,8 MSEK (-17,1). · Resultat per aktie var -0,37 SEK (-1,3) före utspädning och -0,37 SEK (-1,2) efter utspädning. JANUARI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 320,6 MSEK (247,1).…

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför borgenärssammanträde

Regulatory pressrelease

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB inlett företagsrekonstruktion genom beslut av Stockholms tingsrätt den 25 oktober 2022. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer ett borgenärssammanträde att hållas i Stockholms tingsrätt idag 14 november 2022. Vid sammanträdet måste Odd Molly Sverige AB presentera bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion. Den…

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly fått rekonstruktionsansökan godkänd

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag fått företagsrekonstruktionsansökan godkänd vid Stockholms tingsrätt. Linda Schenholm från advokatfirman Carler är utsedd till rekonstruktör. 

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly ansöker om rekonstruktion

Regulatory pressrelease

STOCKHOLM – Styrelsen i MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag kommer att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Odd Molly Sverige AB bedriver verksamhet inom design, produktion och försäljning av mode och konfektion genom varumärkena Odd Molly och Hunkydory.  Rekonstruktionsansökan är en nödvändig åtgärd…

Läs mer

Kappahl lanserar plagg i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye

Regulatory pressrelease

Kappahl lanserar plagg med tyg utvecklat i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye (WRSD) under namnet kay/day x We aRe SpinDye®.

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

· Nettoomsättningen uppgick till 118,0 MSEK (86,0). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 33,4 MSEK (-13,4). · Periodens resultat uppgick till 33,1 MSEK (-14,6). · Resultat per aktie var 0,80 SEK (-2,09) före

Läs mer

MBRS Group ABs dotterbolag Best of Brands Europe AB (med dotterbolag) ansöker om konkurs

Regulatory pressrelease

MBRS Group ABs (”MBRS”) dotterbolag Best of Brands Europe AB (”Best of Brands”) har idag inlämnat en egen konkursansökan vid Stockholms Tingsrätt, tillsammans med dotterbolagen Best of Brands Scandinavia AB och Klädbutiken för Märkesvaror i Sickla AB (tillsammans ”Best of Brands Bolagen”). Kvarvarande verksamheter i MBRS-koncernen fortsätter att utvecklas väl och är opåverkade av dessa…

Läs mer

Tommy Wahlberg avslutar anställning som CFO

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB och Tommy Wahlberg, CFO för MBRS Group, har kommit överens om att Wahlbergs anställning som CFO ska avslutas. Tommy Wahlberg kvarstår i rollen som MBRS CFO under sin uppsägningstid.

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

· Nettoomsättningen uppgick till 137,7 MSEK (79,5) · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -26,6 MSEK (6,7). · Periodens resultat uppgick till -28,2 MSEK (-7,8). · Resultat per aktie var -1,09 SEK (-0,89) före utspädning och -1,05 (-1,01) efter utspädning.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler

Läs mer

Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en brand inträffat den 18 maj i butiks- och lagerlokalen, tillhörande dotterbolaget Best of Brands Scandinavia AB, i Sickla. På grund av omfattande rök- och vattenskador är butiken stängd och en utförsäljning planeras genomföras inom de närmaste dagarna. Därefter väntas ett saneringsarbete som beräknas pågå under flera…

Läs mer

Claes Jonson föreslås som ny styrelseledamot i MBRS Group

Regulatory pressrelease

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i MBRS Group AB föreslår inför årsstämman den 25 maj 2022 att Claes Jonson väljs in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås även att Claes Jonson utses till ny styrelseordförande. Därtill föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter…

Läs mer

RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Regulatory pressrelease

RÄTTELSE: Det tidigare utskicket inkluderade en felaktig hänvisning till MAR, Pressmeddelandet borde inte ha hänvisat till MAR då det inte innehöll insiderinformation. Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer

MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Regulatory pressrelease

Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer

VD avgår på egen begäran

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) ("MBRS eller Bolaget") meddelar idag att bolagets Verkställande Direktör Niclas Ekdahl meddelat sin avgång av personliga skäl. Styrelsen har med anledning av dagens besked beslutat utse Andreas Andrén som tillförordnad verkställande direktör för gruppen.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB

Regulatory pressrelease

Stockholm den 25 april 2022 Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2022.

Läs mer

MBRS Group ansöker om konkurs för Campadre Scandinavia AB - ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms

Regulatory pressrelease

Styrelsen för MBRS Group AB (”MBRS”) har efter en strategisk översyn av koncernen idag beslutat att ansöka om konkurs för ett av bolagen i koncernen, Campadre Scandinavia AB (”Campadre”), ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms.

Läs mer

MBRS Group offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 23 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till…

Läs mer

Tommy Wahlberg utses till CFO i MBRS Group

Regulatory pressrelease

Styrelsen i MBRS Group AB (”MBRS Group” eller ”Bolaget”), meddelar idag att man anställt Tommy Wahlberg som CFO för Koncernen. Tommy kommer senast från Dun & Bradstreet där han varit Nordisk CFO.

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Best of Brands firar 25 år – välkomnar GANT.

Regulatory pressrelease

I veckan firar Best of Brands tjugofem år av mode och fortsätter sin resa mot att bli Nordens ledande retailkoncept. Fredagen den fjärde mars kommer ett jubileumsfirande hållas i Best of Brands butik i Sickla köpkvarter och utöver firandet av födelsedagen lanseras även ett mycket eftertraktat varumärke, GANT.

Läs mer

MBRS Group offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier…

Läs mer

MBRS VD Niclas Ekdahl presenterar nya bolaget och summerar siffrorna från bokslutskommunikén.

Regulatory pressrelease

Presentationen publicerades av Financial hearings kan ses på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/mbrs-group-webcast-2022 FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25 MBRS Group AB Hornbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm www.mbrs-group.com Om MBRS Group MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning…

Läs mer

MBRS Group publicerar proforma för helår 2021

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed proforma för perioden januari – december 2021.

Läs mer

MBRS Publicerar bokslutskommuniké 2021

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.mbrs-group.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs mer

MBRS Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av aktier med företrädesrätt för…

Läs mer

Styrelsen i MBRS Group beslutar genomföra fullt säkerställd företrädesemission av aktier

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MRBS Group AB (”MBRS”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 december 2021,…

Läs mer

MBRS Group AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie to1

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB ("MBRS" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 februari utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets marknadsnotering under tredje kvartalet 2020. Under perioden 1 februari till och med den 15 februari 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av…

Läs mer