Investor

Finansiella rapporter

Prospekt, etc.

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké januari-december: 28 februari 2024
 • 2022-02-28 – Bokslutskommuniké Januari–december 2021
 • 2022-05-27 – Delårsrapport Januari–mars 2022
 • 2022-05-25 – Årsstämma
 • 2022-08-26 Delårsrapport April-juni 2022
 • 2022-11-25 Delårsrapport Juli-september 2022
 • Delårsrapport första kvartalet – 26 maj 2023
 • Delårsrapport andra kvartalet – 31 aug 2023
 • Delårsrapport tredje kvartalet – 30 nov 2023

Största aktieägare

NamnAntal aktierÄgarandel
Mannax AB 7 794 08518,09%
Contango Ventures II AS3 610 1168,83%
Härstedt & Jansson Invest3 537 9128,21%
Strandgården Family Office AB3 472 2288,06%
Hannells Holding AB2 657 0356,17%
Ålandsbanken ABP (Finland)1 392 2433,23%
Christian Rasmussen1 171 0862,72%
Baldenaes Invest I AB1 035 1202,40%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension778 2221,81%
Textile Innovatie Fonds BV696 1201,88%
Övriga16 943 35739,32%
Summa43 087 524100,00%

Valberedning

Valberedningen är ett organ som inrättats av bolagets årsstämma med uppgift att förbereda valet av ledamöter till styrelsen, val av styrelsens ordförande samt fastställande av arvoden till styrelsen och styrelsens utskott.Riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete.

Årsstämman 2022 beslutade om följande riktlinjer för valberedningen, vilka gäller tills vidare. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget efter den 30 september 2022 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Representant för den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå̊ till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

 • förslag till ordförande vid bolagsstämma,
 • förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter,
 • förslag till styrelseledamöter,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
 • förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
 • förslag till regler för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämma 2023

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 består av följande personer:

 • Per Törnberg, utsedd av Mannax AB
 • Tore Schiötz, utsedd av Contango Ventures II AS
 • Göran Härstedt, utsedd av Härstedt & Jansson Invest AB
 • Clas Jonson, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras äga rum den 25 maj 2023 samt på Bolagets webbplats. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Göran Härstedt via e-post: [email protected]. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag skickas in senast den 1 april 2023.

PM angående utseende av valberedning för 2023

Styrelsen

Pelle Törnberg. Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Pelle har mer än 30 års erfarenhet ifrån olika branscher i styrelser och ledande positioner i publika och privata företag. Han har varit VD och börsnoterat bolag som Modern Times Group och Metro inom Kinnevik samt varit ordförande eller i styrelsen för Tele2, Millicom, Invik, Novax, Bygg Hemma, HBO Nordic och MediaCorp i Singapore. Utöver Pelles styrelseuppdrag i MBRS är han därutöver rådgivare till RedBee/Ericsson och Axel Johnson samt delägare i bland annat Lazarus Industriförvaltnings AB.

Innehav i MBRS Group: 6 583 038 aktier.


Anna E Öhlin. Född 1985. Styrelseledamot sedan 2021.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat i fastighetsbranschen på blandat annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom familjeägda bolag. Utöver detta har Anna erfarenhet av modebranschen efter att ha startat eget bolag inom produktion och försäljning av damskor. Anna har erfarenhet från styrelsearbete från ovan nämnda familjeföretag. Utöver Annas styrelseuppdrag i MBRS jobbar hon med expansionsfrågor på Budbee.

Innehav i MBRS Group: 1 266 649 aktier.


Christian Rasmussen – Styrelseledamot

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Odd Molly Sverige AB, Christian Rasmussen AB, C/o Corp. Sthlm AB, AB Productions AB samt CRMC AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot och VD i Global Gaming och Panache Sweden AB.  Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Christian äger indirekt 930990 aktier i MBRS Group. Tillträde: 22 okt 2020 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.


Christina Tillman – Styrelseledamot sedan 2021

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding ABChristina är sedan 2021 styrelseledamot i MBRS Group och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB
Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina äger indirekt 197 500 aktier i MBRS Group via bolag / närstående
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.


Claes Jonson – styrelseordförande sedan 2022

Claes är utbildad vid Uppsala universitet därifrån han innehar en jur. kand. (med specialisering inom börs- och bolagsrätt) samt en MSc in Business and Administration (specialisering på redovisning och finansiering). Claes har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen med fokus på företrädesvis transaktionsrådgivning (corporate finance), rådgivning kring komplexa skuldprodukter (structured finance) och problemkrediter (distressed debt) och med operativ erfarenhet i roller som bl.a. VD, finanschef och CRO (omstruktureringschef). Claes har vidare grundat och driver f.n. investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning som fokuserar på investeringar i bolag med finansiella och operationella utmaningar. Claes innehar vidare pågående uppdrag som ledamot och styrelseordförande i ett 30-tal bolag, främst inom Lazarus Industriförvaltningskoncernen som exempelvis BrandFactory-gruppen.
Innehav i MBRS Group: 0 aktier


Revisor

Auktoriserad revisor Sandra Lindvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Org.nr: 556029-674

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning

(Ladda ner Bolagsordning)