MBRS Group offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att MBRS, efter publiceringen av Prospektet i samband med den pågående Företrädesemissionen av aktier, har offentliggjort Bolagets bokslutskommuniké avseende helåret 2021. Bokslutskommunikén offentliggjordes den 28 februari 2022.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 och godkändes idag, 2 mars 2022, av Finansinspektionen och finns tillgängligt på MBRS hemsida www.mbrs-group.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier som omfattas av erbjudandet i Prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 7 mars 2022 (det vill säga inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske via e-post till [email protected]. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mbrs-group.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Teckning på Mangold Fondkommission AB:s hemsida sker med BankID.


Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till MBRS i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors är legal rådgivare till MBRS i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

MBRS Group AB

Hornbruksgatan 23b,

117 34 Stockholm

www.mbrs-group.com

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MBRS i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.