MBRS Groups kommuniké från extra bolagsstämma den 21 december 2023, fullföljer avyttringen av Odd Molly Sverige AB samt meddelar avsikt att ansöka om avnotering och verka för frivillig likvidation

Vid extra bolagsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller "MBRS"), som ägde rum idag den 21 december 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. MBRS har idag även fullföljt avyttringen av samtliga aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Dotterbolaget”).

Avyttring av Odd Molly Sverige AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna avyttringen av samtliga av Bolaget innehavda aktier i Dotterbolaget till Noa Noa A/S (”Noa Noa”). Bolaget har den 4 december 2023 ingått aktieöverlåtelseavtal med Noa Noa avseende avyttringen av samtliga aktier i Dotterbolaget, som bland annat var villkorat av att stämman godkänner avyttringen. Då även övriga villkor för transaktionen har uppfyllts eller i förekommande fall avståtts av Noa Noa fullföljdes avyttringen idag den 21 december 2023 genom Noa Noas tillträde av aktierna i Dotterbolaget. Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget uppgår till en miljon (1 000 000) kronor och erlades kontant av Noa Noa i samband med tillträdet. Köpeskillingen har fastställts genom förhandlingar mellan Bolaget och Noa Noa och baserades på kostnader hänförliga till försäljningsprocessen. Ytterligare information avseende avyttringen av Dotterbolaget framgår av tidigare pressmeddelande offentliggjort den 4 december 2023.

Extra utdelning till Bolagets aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om extra utdelning, s.k. efterutdelning, till Bolagets aktieägare om 0,09 kronor per aktie, vilket innebär en totalt utdelning om 3 878 044,56 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 27 december 2023. Utbetalning av utdelningsbeloppet per aktie beräknas kunna ske den tredje vardagen efter avstämningsdagen och genomförs av Euroclear Sweden AB.

Avsikt att ansöka om avnotering samt verka för frivillig likvidation

I och med avyttringen av Dotterbolaget upphörde all operativ verksamhet i MBRS. Styrelsen har under en period undersökt strategiska alternativ för att kunna driva Bolaget vidare men utan att några sådana lämpliga alternativ har presenterat sig varför styrelsen nu avser att gå vidare med att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”) samt verka för en frivillig likvidation av Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Marknadsplatsen kommer att meddelas efter det att Bolaget erhållit bekräftelse från Marknadsplatsen. Styrelsen avser vidare att kalla till ytterligare extra bolagsstämma i Bolaget under januari 2024 och lägga fram förslag till beslut om frivillig likvidation. Sådan kallelse kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.

För mer detaljerad information kring stämmans beslut hänvisas till Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

Denna information är sådan som MBRS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023, kl. 12:20 (CET).

För mer information, kontakta:

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.