MBRS Group ingår villkorat avtal om försäljning av dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, undersöker strategiska alternativ för framtiden, föreslår beslut om extra utdelning

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) har idag ingått villkorat avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly”) till en utländsk aktör för en köpeskilling motsvarande 1 MSEK. Avtalet är bl.a. villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i MBRS och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Styrelsen arbetar fortsatt med översyn av strategiska alternativ för Bolagets framtid, men avser dock att efter extra bolagsstämmans godkännande och genomförd transaktion ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”) samt frivillig likvidation av Bolaget. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman fattar beslut om extra utdelning, s.k. efterutdelning, om 0.09 SEK per aktie i Bolaget.

Odd Molly har under det senaste året genomgått rekonstruktion och har således genomfört kraftiga besparingsåtgärder i kombination med ett omfattande förändringsarbete av bolagets kreativa processer och uttryck. Trots dessa åtgärder har de makroekonomiska effekterna dessvärre påverkat efterfrågan och rejält utmanat bolagets möjlighet att bedriva en hållbar och lönsam affär. Marknadens förutsättningar är därmed inte tillräckliga för att MBRS ska kunna fortsätta utveckla Odd Molly och genomföra planerad nylansering under våren 2024. Den totala köpeskillingen uppgår till 1 MSEK och ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Köpeskillingen baseras på kostnader hänförliga till försäljningsprocessen och avyttringen är förutom godkännande från extra bolagsstämma villkorad av att av köparen fastslagna besparingsåtgärder kan genomföras i Odd Molly under perioden fram till tillträdet samt andra sedvanliga tillträdesvillkor. Avyttringen förväntas slutföras i december 2023 så snart tillträdesvillkoren har uppfyllts.

Det är givetvis oerhört tråkigt att våra ansträngningar inte räcker hela vägen, vi som bolag har gjort allt för att Odd Molly ska klara sig genom dessa tuffa marknadsförutsättningar. Det arbete som vår Creative Director Marie Olsson Nylander med team gjort inför nylansering våren 2024 är oerhört imponerande. Därför är det ändå positivt att vi har hittat en lösning som innebär att Odd Molly som bolag och varumärke kan leva vidare och att framtagen kollektion kan köpas in och lanseras enligt plan”, säger Odd Mollys tf VD Andreas Andrén.

Styrelsen kommer inom kort att sammankalla en extra bolagsstämma i Bolaget som planeras att hållas den 21 december 2023 och föreslå att stämman beslutar om (a) godkännande av försäljning av Odd Molly samt (b) extra utdelning om 0.09 SEK per aktie i Bolaget, vilket innebär en totalt utdelning om 3 878 044,56 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen avser styrelsen föreslå den 27 december 2023. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen. Fullständiga förslag till beslut kommer att framgå av kallelsen.

Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna försäljningen av Odd Molly och försäljningen genomförs i enlighet med ingånget avtal kommer MBRS inte längre att ha någon operativ verksamhet. För det fall det vid den tidpunkten saknas andra strategiska alternativ för Bolaget är det styrelsens avsikt att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Marknadsplatsen samt verka för en frivillig likvidation av Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Marknadsplatsen kommer att meddelas efter det att MBRS erhållit bekräftelse från Marknadsplatsen.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i MBRS har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tf verkställande direktör MBRS, Tel 073 679 14 57, [email protected]

Denna information är sådan som MBRS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2023, kl. 08:30 (CET).

Om MBRS

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS", www.mbrs-group.com