MBRS Group ansöker om konkurs för Campadre Scandinavia AB - ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms

MBRS Group AB har genomgått en stark omvandling under det senaste året genom omfattande förvärv. Samtidigt som MBRS affärsområde Brands och övriga delar inom affärsområde Distribution Platform utvecklas starkt, har verksamheten i Campadre haft en negativ ekonomisk utveckling som förvärrats kraftigt under 2022. Styrelsen för MBRS bedömer efter en noggrann strategisk analys att Campadres likviditetssituation är ohållbar för koncernen och att det därmed inte finns något annat alternativ än att ansöka om konkurs för Campadre.

Ansökan kommer att inges till Stockholms Tingsrätt onsdagen den 6 april. Campadre föreslår advokat Jakob Callmander från Advokatfirma Fylgia som konkursförvaltare.  Den kvarvarande koncernens finansiella ställning och likviditet blir som en följd av detta kraftigt förbättrad. MBRS har nyligen avslutat en företrädesemission som tillfört koncernen netto 45 MSEK, fullt ut garanterad av bolagets större aktieägare. Campadre står för närvarande för uppskattningsvis 27% av koncernens omsättning.

Övriga verksamheter i koncernen är sunda och har en positiv ekonomisk utveckling. De framtida förutsättningarna för att skapa ett starkt MBRS Group förbättras väsentligt efter konkursbeslutet i Campadre.

Bolaget lämnar följande kommentarer;

Det är naturligtvis oerhört tungt att begära Campadre i konkurs men vi måste välja att fokusera på de delar av verksamheten som visar tillväxt och lönsamhet. Campadre har sett en vikande utveckling som kraftigt förvärrats de senaste månaderna till följd av förändrade kundbeteenden i ljuset av coronapandemin, köpkraftsminskning till följd av ökade energi-, mat- och drivmedelspriser, höjda räntor samt minskat utbud av tillgängliga överlager. Det fasansfulla Ukrainakriget har ytterligare förvärrat utvecklingen och vi ser ingen tendens till snar förbättring”

”Samtidigt kan vi konstatera att vi ser en positiv utveckling i de kvarvarande delar av verksamheten. Tillsammans med den nyligen avslutade nyemissionen som tillfört netto 45 MSEK innebär styrelsens beslut att vi kan fokusera på att utveckla de hälsosamma delarna av verksamheten för att driva lönsam tillväxt”


För ytterligare Information, vänligen kontakta:

Niclas Ekdahl, VD och koncernchef MBRS Group AB

Mobil: 070-721 85 25, e-mail: [email protected]

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande MBRS Group AB

Mobil:  070- 420 44 36, e-mail: [email protected]

www.mbrs-group.comDenna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 21:15 CET.