MBRS Group offentliggör utfall i företrädesemission

Teckning

Den 23 februari 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 december 2021, om Företrädesemissionen, vilken omfattade 6 155 626 aktier. Teckningskursen uppgick till 8,00 SEK per aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 mars 2022. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 104,0 procent, varav cirka 101,5 procent tecknades via teckningsförbindelser. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,6 med stöd av teckningsrätter och cirka 47,4 tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren som angivits i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 februari 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Preliminär likviddag för avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter är 28 mars 2022.

BTA

Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTA till aktier genomförs efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 14, 2022.

Akter och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 155 626 aktier, från 36 933 758 aktier till 43 089 384 aktier, och aktiekapitalet ökar med 677 118,86 SEK, från 4 062 713,38 SEK till 4 739 832,24 SEK. Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår för befintliga aktieägare således till 14,29 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till MBRS i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors är legal rådgivare till MBRS i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

MBRS Group AB

Hornbruksgatan 23b,

117 34 Stockholm

www.mbrs-group.com

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande kl. 15:53 CET den 25 mars 2022.

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MBRS i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.