MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023

MBRS Group AB (”MBRS”) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023.

JANUARIMARS 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 52,0 MSEK (138,0) 
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6,2 MSEK (-26,6). 
  • Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-28,2). Resultat per aktie var -0,14 SEK (-0,90) före utspädning och -0,14 (-0,88) efter utspädning. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,1 MSEK (-4,5). 
  • Likvida medel uppgick till 11,4 MSEK (58,6) vid periodens slut. Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning var 43 089 384 (31 393 043). Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning var 43 089 384 (31 881 377). 

Det krävande landskapet till trots har utvecklingen för Odd Molly gått åt rätt håll. Även om en förlängning av rekonstruktionen blev nödvändig i januari har bolaget lyckats med punkt efter punkt i rekonstruktionsplanen. Odd Molly Sverige AB förväntas därmed att utträda ur rekonstruktionen så fort tingsrättens beslut vunnit laga kraft, något som väntas ske under juni månad. Värt att belysa är att Odd Molly trots svårigheterna har ett svagt positivt rörelseresultat samt att den avsevärda förbättringen från föregående år på rörelseresultatnivå beror på de strategiska beslut som bolaget fattade under 2022” Skriver Andreas Andrén, tf VD.

Rapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande samt finns att ladda ned på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".