MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

JULI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,7 MSEK (64,5).
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 13,3 MSEK (-15,0).
 • Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-15,8).
 • Resultat per aktie var 0,30 SEK (-0,37) före utspädning och 0,30 SEK (-0,37) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,3 MSEK (-12,0).
 • Likvida medel uppgick till 5,9 MSEK (17,3) vid periodens slut.

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,2 MSEK (320,6).
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -2,3 MSEK (-8,2).
 • Periodens resultat uppgick till -2,7 MSEK (-11,1).
 • Resultat per aktie var -0,06 SEK (-0,29) före utspädning och -0,06 (-0,29) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10,4 MSEK (-35,5).
 • Likvida medel uppgick till 5,9 MSEK (17,3) vid periodens slut.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 67,7 MSEK (64,6). Nettoomsättningen under perioden januari-september uppgick till 158,2 MSEK (320,6). I september erhöll koncernen en ackordsvinst om 28,6 MSEK vilken bokförts som övrig intäkt och ingår därmed i nettoomsättningen.

Rapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande samt finns att ladda ned på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 nov 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS"