MBRS Group ABs dotterbolag Best of Brands Europe AB (med dotterbolag) ansöker om konkurs

Best of Brands Bolagen bedriver försäljning av ledande utvalda varumärken, genom digitala kanaler och egen fysisk butik i Sickla. Bolagen har utvecklats starkt under våren, med försäljning som överträffat budgeterade nivåer. Den 18 maj drabbades emellertid Bolagens butiks- och lagerlokal i Sickla av en brand, som orsakades av elinstallationer utanför den egna lokalen. grund av omfattande rök- och vattenskador tvingades butiken stänga och en utförsäljning av lagret har därefter genomförts.

Efter en omfattande analys av den uppkomna situationen bedömer styrelsen för MBRS att nödvändiga investeringar för en omstart av Best of Brands Bolagen inför kommande säsonger inte är ekonomiskt försvarbara. Bedömningen är därmed att det inte finns andra alternativ än att ansöka om konkurs för de tre Best of Brands Bolagen. Konkursbeslutet påverkar 39 anställda.

- ”Efter branden den 18 maj står det nu klart att de ekonomiska effekterna av branden kraftigt påverkar våra möjligheter att driva verksamheten vidare. Ibland får man med ödmjukhet inse att verkligheten inte alls blir som planerat eftersom förutsättningarna ändrats dramatiskt, och då är det enda ansvarsfulla att agera därefter.”, säger Claes Jonson, styrelseordförande MBRS.

Best of Brands Bolagen svarade för uppskattningsvis 20% av koncernens omsättning under första kvartalet 2022.

- ”Styrelse, ledning och medarbetare har gjort sitt yttersta för att rädda verksamheten, men vi tvingas nu konstatera att stora värden gått förlorade, som inte kommer kunna ersättas fullt ut från annat håll. Jag vill särskilt tacka vår personal vilka mycket lojalt ställt upp i ur och skur, inte minst efter branden”, säger Andreas Andrén, tf vd för moderbolaget MBRS.
 

Konkursansökningar för Best of Brands Bolagen kommer inlämnas idag till Stockholms Tingsrätt av bolagens styrelser. Som konkursförvaltare föreslås advokat Jakob Callmander från Advokatfirma Fylgia, som sedan tidigare förvaltar konkursen i Campadre.

MBRS koncernen består efter konkurserna i Best of Brands Bolagen av dotterbolagen Odd Molly Sverige AB samt We aRe Spin Dye AB. MBRS avslutade i april en företrädesemission som tillfört koncernen netto 45 MSEK, fullt ut garanterad av bolagets större aktieägare, och koncernen har heller inga räntebärande skulder. Koncernens finansiella ställning är därmed stark. Sammantaget kan konkurserna i Campadre och Best of Brands Bolagen komma att medföra bokföringstekniska nedskrivningar för MBRS-koncernen om cirka 177 mkr. Konkurserna förväntas dock inte påverka koncernens tillgängliga likviditet.

- ”Min förhoppning som nytillträdd ordförande är att de förvärv, samgåenden och konkurser som präglat en stor del av koncernens verksamhet under det senaste halvåret nu kan läggas bakom oss. Det som skett har inte alls varit gynnsamt för aktieägarna, vilket är mycket beklagligt, men kan till viss del förklaras av snabba förändringar i omvärlden som svårligen hade kunnat förutses, tillsammans med ren och skär otur.  Jag ser fram emot att vi nu kan satsa med full kraft på våra kvarvarande verksamheter och fortsätta utveckla dessa på ett ansvarsfullt vis”, avslutar Claes Jonson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tf vd MBRS Group AB
Mobil: +46 (0) 73 679 14 75, e-mail: [email protected]

Claes Jonson, styrelseordförande MBRS Group AB
Mobil:  + 46 (0) 705 81 25 49, e-mail: [email protected]

www.mbrs-group.com.

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2022 kl. 07:30 CET.

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefon: +46 (0) 8 503 015 50.