MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2023

APRIL – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 MSEK (118,0).
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -9,4 MSEK (33,4).
 • Periodens resultat uppgick till -9,5 MSEK (33,1).
 • Resultat per aktie var -0,22 SEK (0,80) före utspäd-ning och -0,22 SEK (0,80) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (-18,9).
 • Likvida medel uppgick till 11,4 MSEK (29,8) vid peri-odens slut.
 • Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning var 43 089 384 (41 550 478). Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning var 43 089 384 (41 550 478).

JANUARI – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,5 MSEK (256,0).
 • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -15,6 MSEK (6,8).
 • Periodens resultat uppgick till -15,7 MSEK (4,8).
 • Resultat per aktie var -0,36 SEK (0,13) före utspäd-ning och -0,36 (0,13) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för pe-rioden uppgick till -5,1 MSEK (-23,4).
 • Likvida medel uppgick till 11,4 MSEK (29,8) vid peri-odens slut.
 • Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning var 43 089 384 (36 405 761). Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning var 43 089 384 (36 684 808).

Årets andra kvartal har visat sig utmanande med oroligt omvärldsläge och ökade levnadskostnader som påverkat detaljhandeln och således även Odd Molly. Dock har även positiva trender kunnat urskiljas inom verksamheten. Vi har fortsatt att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder, samtidigt som vi har fokuserat på att effektivisera våra processer och bygga konkurrenskraft på marknaden. Odd Mollys Creative Director Marie Olsson Nylander har blivit ordentligt varm i kläderna i sin roll och hennes kreativa bidrag fortsätter att locka följare och kunder tack vare hennes trogna följarskara. Tillsammans har teamet bakom Odd Molly lanserat en nyutveckling av visuellt och kreativt uttryck.”, skriver Andreas Andrén, tf VD.

Rapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande samt finns att ladda ned på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 aug 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".